Kdy se objednat do PPP 

V případě, že pozorujete jakékoli potíže u Vašeho dítěte při školní práci (ať už ve škole nebo při dělání domácích úkolů), obraťte se v první řadě na paní učitelku/učitele, případně výchovného poradce Vaší školy. Dle nové školské legislativy platné od 1. 9. 2016 první krok při řešení potíží žáka realizuje vždy škola v rámci prvního stupně podpůrných opatření, která nastavuje škola bez doporučení PPP.

Společně s paní učitelkou/učitelem a výchovným poradcem situaci proberete a v případě potřeby můžete vytvořit plán pedagogické podpory, ve kterém bude stanoveno, jaká opatření budou ve výuce žákovi poskytována. Jedná se například o: více času na práci, zkrácení zadání, psaní diktátu ob větu, nahrazování diktátů doplňovačkami, častější individuální podpora k zacílení pozornosti atp.

Po třech měsících dojde k vyhodnocení plánu pedagogické podpory. Pokud opatření nastavená v plánu pedagogické podpory fungují a situace se zlepší či stabilizuje, není třeba objednávat se k vyšetření do PPP. Plán pedagogické podpory může pokračovat neomezeně a lze jej kdykoli upravit či doplnit. Pokud však plán pedagogické podpory a jeho opatření nepostačují a je zapotřebí nastavit opatření vyššího stupně (poskytování pravidelné pedagogické intervence či speciálně pedagogické péče), je třeba vyšetření v PPP. Škola pedagogicko-psychologické poradně poskytne vypracovaný a vyhodnocený plán pedagogické podpory, na základě kterého budou po vyšetření případně stanovena další (vyšší) opatření do výuky.

V případě, že v jednání s paní učitelkou/učitelem o poskytnutí podpůrných opatření prvního stupně, na která máte ze zákona nárok (zákon č. 561/2004 Sb., § 16, odst. 1), nebudete úspěšní, obraťte se na výchovného poradce nebo ředitele školy. 

 

Obdobně lze také postupovat u starších žáků, u kterých byly v minulosti (dle dřívější školské legislativy) diagnostikovány vývojové obtíže mírného stupně a postačují opatření, která může vyučující v současné době realizovat bez doporučení PPP.  I v tomto případě lze vytvořit s vyučujícím dohodu o pokračování opatření (případně dohodu o vytvoření plánu pedagogické podpory) a nemusí být realizováno kontrolní vyšetření

 

 

  Jak se objednat do PPP

Požádat o odbornou pomoc při řešení výukových, výchovných či jiných obtíží u nezletilého dítěte může jeho zákonný zástupce, škola nebo školské zařízení.

Objednávky k vyšetření podané osobně, telefonicky, e-mailem, nebo poštou přijímáme po celou dobu provozu poradny.

 • osobně
  - na pracovišti PPP Trutnov, Horská 5
  - u sociální pracovnice, dveře č. 340

   
 • telefonicky
  - na telefonních číslech: 499 813 080, 605 448 327 
  - v případě telefonických objednávek preferujeme dobu od 10 hod.

   
 • e-mailem
  - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   
 • poštou
  - na adresu: PPP Trutnov, Horská 5, Trutnov, 541 01


   

Při objednávání je nutné vždy uvést tyto údaje:

 • jméno a příjmení dítěte
 • datum narození dítěte
 • bydliště
 • jméno zákonného zástupce (rodiče)
 • kontakt na zákonného zástupce (telefonní číslo, e-mail)
 • škola a třída, jméno třídního učitele
 • důvod vyšetření

Čekací doby na vyšetření jsou až 3 měsíce, termín Vám bude sdělen 2 - 4 týdny předem.

K návštěvě poradny může dát podnět i škola, kterou dítě navštěvuje (po projednání s rodiči a s jejich písemným souhlasem). Kontrolní vyšetření může iniciovat sama PPP na základě konzultace se školou nebo při končící platnosti doporučení.

V Pedagogicko-psychologické poradně Královéhradeckého kraje je organizačním opatřením stanovena spádová působnost jednotlivých pracovišť, pracoviště Trutnov má spádovou působnost pouze pro okres Trutnov.

K vyšetření doporučujeme požádat třídního učitele/učitelku Vašeho dítěte o vyplnění:

Po dovršení 18. roku se klient již objednává sám, nepřijímáme objednávku od rodiče (zákonného zástupce)!

 

   Co je potřeba k vyšetření

Pokud jdete do poradny poprvé, budeme se Vás ptát na základní údaje o Vaší rodině a dítěti, se kterým do PPP přicházíte. Budou nás zajímat informace o Vašem těhotenství a porodu, o raném dětství Vašeho syna či dcery, jeho zájmech, obtížích a přednostech. Pokud máte doma záznamy o tom, kdy řeklo první slova, věty, kdy začalo chodit apod. připomeňte si, prosím, tyto údaje nebo je vezměte s sebou.

S sebou přineste psací potřeby a školní sešity (ideálně český jazyk – nejlépe diktáty, matematika, naukový předmět), žákovskou knížku, případně i další grafické výtvory dítěte (obrázky, portfolia aj.).

Vhodné je vzít s sebou také zprávy z vyšetření v jiných institucích (psychologie, psychiatrie, neurologie, logopedie...).

Dítěti by neměly chybět ani předepsané osobní, zdravotní nebo kompenzační pomůcky (např. brýle). V případě, že Vaše dítě pravidelně užívá léky, podejte je dle běžného dávkování. 

Doporučujeme s sebou vzít pití a svačinu.

Optimální situace je, pokud dítě do poradny doprovází rodič, který požádal o vyšetření a je v kontaktu se školou či jiným školským zařízením. 

  Upozornění: 

Vyšetření nelze realizovat v období nemoci Vašeho dítěte (nebo infekčního onemocnění dalšího člena rodiny - karanténa). I v době zdánlivě obyčejného nachlazení, včetně rekonvalescence, je dítě oslabené a nemůže podávat kvalitní výkony, což negativně ovlivňuje výsledky vyšetření.

V případě nemoci dítěte se telefonicky, pokud možno předem, omluvte. Budete přeobjednáni na jiný termín.

Předem děkujeme za Vaše pochopení.

 

   Informace k průběhu vyšetření

Vyšetření (včetně konzultací) probíhá zpravidla v dopoledních hodinách v časovém rozsahu 2 až 4 hodiny v závislosti na typu vyšetření.

Odborní pracovníci PPP Vám před každým vyšetřením sdělí informace o rozsahu, trvání, cílech a postupech při realizaci Vámi požadované služby. Bezprostřední souhlas s vyšetřením stvrzují zákonní zástupci nebo zletilí klienti podpisem (informovaného souhlasu s poskytnutím poradenské služby).

V době konání vyšetření dítěte (po sepsání informovaného souhlasu a po dohodě s odborným pracovníkem) může zákonný zástupce poradnu opustit a vrátit se ve smluvenou dobu.

Po vyhodnocení všech výsledků vyšetření je realizována podrobná konzultace odborných pracovníků, kteří diagnostiku realizovali, se zákonným zástupcem (v případě nezletilého klienta). Během konzultace jsou probrány závěry z vyšetření, doporučení pro domácí přípravu i pro školní přístupy, popř. termín kontrolního vyšetření či dalšího vedení v PPP. Se souhlasem zákonného zástupce nebo zletilého klienta, odborní pracovníci vyhotovují zprávu z vyšetření, případně doporučení školského poradenského zařízení.
 

   Pracovní doba pro klienty v naší PPP

  Pondělí   7:30 - 12:00   13:00 - 16:00
  Úterý   7:30 - 12:00   13:00 - 16:00
  Středa   7:30 - 12:00   13:00 - 16:00
  Čtvrtek   7:30 - 12:00   13:00 - 16:00
  Pátek   7:30 - 12:00   13:00 - 14:00

 

Mimo tuto obecně stanovenou pracovní dobu lze sjednat kontakt individuálně po předchozí dohodě.
 

   Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají mají právo určit a vymezit zakázku poradenské péče o své dítě.

Mají právo na plné a srozumitelné informování o výsledcích vyšetření, o všech vhodných a možných opatřeních k nápravě diagnostikovaných specifických a dalších obtížích dítěte.

 

   Povinnosti a zodpovědnost pracovníků PPP

Pracovníci PPP jsou ze zákona povinni zachovat mlčenlivost o veškerých zjištěných informacích získaných vyšetřením dítěte a kontaktem s jeho zákonnými zástupci.

Bez souhlasu zákonného zástupce dítěte nesmí pracovník PPP poskytovat takto získané informace nikomu jinému (včetně příbuzných - prarodičů, sourozenců rodičů, atd.).

Výjimku tvoří situace, kdy tyto informace požadují státní orgány v případě trestního či sociálně-právního řízení týkajícího se ochrany práv dítěte, dále pak situace s odůvodněným podezřením na zanedbávání rodičovské péče o zdravý vývoj dítěte, případně porušování jeho základních práv či ohrožování jeho zdraví.

Pracovníci PPP jsou profesně vázáni poskytovat péči odpovídající zjištěným obtížím dítěte podle svých odborných kompetencí. Navrhují vhodná opatření a doporučují další postupy při řešení problému v co nejsrozumitelnější formě.