Preventivní programy rizikového chování PPP Trutnov

 

  VŠEOBECNÁ SELEKTIVNÍ INDIKOVANÁ
   Pro koho:
 • Všichni žáci
   
 • Pedagogové a rodiče
 • Ohrožené skupiny žáků (ADHD, šikana, záškoláctví, školní neúspěch) 
   
 • Třídní kolektivy s podezřením na konfliktní vztahy nebo jiné potíže
 • Žáci s výraznými rizkovými faktory
   
 • Žáci, u nichž se nějaká forma rizikového chování již vyskytla
   
 • Třídní kolektivy s diagnostikovanou šikanou 
   Cíle:
 • Získávání informací
   
 • Předcházení vzniku rizikového chování  
   
 • Nácvik sociálních dovedností 
 • Zamezení nebo minimalizace dopadů rizikového chování 
   
 • Konkrétní cíle dle zakázky školy (diagnostika, pravidla, získání náhledu, možnosti řešení) 
 • Zamezení nebo minimalizace dopadů rizikového chování 
   
 • Konkrétní cíle dle zakázky 
   Co očekáváme:
 • Písemná objednávka před programem
   
 • Výběr programu společně se třídou, s ohledem na jejich věk a zájmy 
   
 • Účast třídního učitele (TU)
 • Písemná objednávka před programem 
   
 • Konzultace před programem a ujasnění zakázky (TU, ŠMP, příp. vedení školy) 
   
 • Aktivní spolupráce TU, pedagogů, vedení školy, žáků a rodičů 
   
 • Účast TU na programu a aktivní přístup 
   
 • Následná osobní konzultace s TU 
   
 • Nutný souhlas zákonných zástupců 
 • Písemná objednávka před programem 
   
 • Konzultace před zahájením spolupráce a ujasnění zakázky (TU, ŠMP, příp. vedení školy) 
   
 • Aktivní spolupráce TU, vedení školy, žáků a rodičů, dalších organizací (OSPOD, PČR, SVP) 
   
 • Účast TU na programu a aktivní přístup 
   
 • Následná osobní konzultace s TU 
   
 • Nutný souhlas zákonných zástupců 
   Výstup:
 • Ústní či písemná zpráva z programu 
 • Písemná zpráva z programu a konkrétní doporučení 
 • Písemná zpráva, zhodnocení spolupráce, doporučení 
   Zhodnocení
   efektivity:
 • Ústní či písemná zpětná vazba (ZV) s žáky
   
 • Rozhovor s učitelem po programu a případná doporučení 
 • Ústní či písemná ZV s žáky 
   
 • Rozhovor s učitelem při předání zprávy ZV o dění ve třídě od učitele v odstupu 2 - 3 měsíců po ukončení spolupráce
 • Ústní či písemná ZV s klienty 
   
 • Rozhovor s učitelem při předání zprávy 
   
 • ZV po ukončení spolupráce s časovým odstupem 
   Co nabízíme:
 • Programy dle aktuální nabídky
 • Programy na zakázku
 • Programy "na zakázku" z nabídky 

 

   Všechny preventivní programy jsou realizovány metodikem prevence při PPP a SPC KHK, pracoviště Trutnov (nejsou hrazeny školou), jsou interaktivní, zážitkové, kladou důraz na aktivní spolupráci účastníků a využívají hry v procesu poznávání. Jsou určeny vždy pro jeden třídní kolektiv s minimální účastí 75% třídy. Vzhledem k formě realizace programů prosíme o prostor, který dovoluje uspořádání sezení na židlích v kruhu.

Programy jsou určené pro 1 třídní kolektiv, nelze slučovat více tříd dohromady. Třídu doprovází při programu optimálně třídní učitel (za bezpečnost žáků po celou dobu programu je zodpovědný přítomný pedagog).

Škola zodpovídá za informovanost, případně získání souhlasu zákonného zástupce s preventivními programy dle svých směrnic.

K realizaci všeobecných preventivních programů není zajištění souhlasu zákonných zástupců žáků podmínkou. Jako vhodné však vnímáme zákonné zástupce žáků informovat (na třídní schůzce, případně písemně), že je ve třídě preventivní program realizován.

K programům selektivní a indikované prevence je zajištění souhlasu zákonných zástupců žáků nezbytný.

 

   Objednat program můžete osobně, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)  nebo telefonicky (602 620 020). Pro  naši kvalitní přípravu je pak nezbytné doručení písemné objednávky (viz formulář) (minimálně 14 dní předem) poštou nebo e-mailem. 

 

 

    AKTUÁLNÍ NABÍDKA PROGRAMŮ     

  Kočičí zahrada  (pro 1. - 4. třídu)

Časová dotace: 12 setkání (1 setkání = 2 vyučovací hodiny)
Program postavený na práci s příběhy, kdy formou hry a diskuze podporujeme rozvoj a upevnění korektních sociálních dovedností v tématech: 1) komunikace, 2) schopnost odmítnout, 3) práce s emocemi – strach, 4) práce s emocemi – ztráta, 5) fair-play X podvod a lež, 6) přátelství a spolupráce, 7) tlak skupiny - obhájení svého názoru, 8) kamarádství – vyčlenění ze skupiny, 9) nemoc – užívání léků, 10) míra užívání léků a správná indikace, 11) kulturní odlišnost, předsudky, tolerance, 12) svoboda rozhodnutí a zodpovědnost za ně.
Z tohoto programu si lze vybrat a po dohodě realizovat i jednotlivá témata.

 

  Kamarádství a přátelství (1. - 5. třída)

Časová dotace: 2 setkání (setkání = 2 vyučovací hodiny)
Obsah programu je zaměřený na podporu zdravého klimatu třídy. Na uvědomění si toho, co je to přátelství, na zprostředkování skutečnosti, jak se může cítit člověk vyčleněný z kolektivu. Učí děti, jak se zachovat v situacích, kdy jsou samy či někdo jiný vyčleňován a odstrkován ostatními. Práce s modelovými otázkami "Co byste poradili někomu, s kým nikdo nechce kamarádit? Co se vám libí, nelíbí na vašich přátelích, kamarádech?"

 

   Školní šikanování a extrémní projevy agrese (od 6. třídy ZŠ, SŠ)

Časová dotace: 2 setkání (setkání = 2 vyučovací hodiny)
Práce s tématem šikanování – otázka co je a co není šikanování a jeho charakteristika (záměrnost, opakování, samoúčelnost agrese a nepoměr sil), varovné signály, co dělat, když se cítím ohrožován, nebo vím, že k ohrožování dochází. Důraz bude kladen na podporu rozvoje sociálního cítění žáků, včetně užití sociálních her a týmové práce.

 

   Normální je nekouřit (1. - 5. třída)

Časová dotace: 2 setkání (setkání = 2 vyučovací hodiny)
Program podpory zdraví a prevence kouření, jehož cílem je formování pozitivního postoje ke zdravému způsobu života a odpovědného přístupu sama k sobě. Setkání jsou zaměřena také na společné vyvození vhodných strategií k odstranění příčin vedoucích ke kouření (nuda, parta, zvědavost, atraktivita, … versus - aktivní pohyb a odbourávání stresu,  sebevědomí, rozhodování a kamarádství, vztahy, řešení starostí …).

 

   Návykové látky – drogy (5. - 9. třída, všechny ročníky SŠ)

Časová dotace: 2 setkání (setkání = 2 vyučovací hodiny)
Cílem je ukázat důsledky užívání návykových látek a otevřená hodnotově orientovaná diskuse i nad možnostmi řešení zdravotních, sociálních a ekonomických problémů spojených s jejich užíváním. Program bude upravován dle cílové skupiny a jejích potřeb. Lekce může být zaměřená na alkohol, kouření, "měkké a tvrdé" drogy.

 

   Kyberšikana (3. - 9. třída, všechny ročníky SŠ)

Časová dotace: 2 setkání (setkání = 2 vyučovací hodiny)
Záměrem je ukázat žákům, jak bezpečně pracovat s internetem, jak se chránit a co dělat, když  už se setkáme se známkami kyberšikany. Seznámit se s jejími zvyklostmi (anonymita, čas, místo, praktiky, proměna profilu agresora i oběti) a možnými důsledky nekorektního využívání ICT technologií (možná rizika spojená s navazováním sociálních kontaktů ve virtuálním světě, principy, příčiny a spouštěče kyberagresorů). Program je přizpůsobován věku žáků.

 

   Spektrum poruch příjmu potravy – zdravá výživa (12 a více let)

Časová dotace: 1 setkání (setkání = 2 vyučovací hodiny)
Preventivní program je určen dospívajícím dívkám a chlapcům, pohlíží na problémy spojené  s jídlem, hmotností a s přáním být štíhlá/ý. Důraz bude kladen na sociokulturní faktory krásy lidského těla – biologické, psychologické, rodinné. Co je BMI a co vlastně "říká"? Co je anorexie a bulimie. Cílem preventivního programu je směřování ke zdravým stravovacím návykům a zdravému životnímu stylu.

 

   Kluci a holky, aneb ach, ty vztahy (7.-9. roč. ZŠ)

Časová dotace: 2 setkání (setkání = 2 vyučovací hodiny)
Společná práce s otázkami rozdílnosti obou pohlaví, aneb když se chcete dozvědět, jak upoutat druhé pohlaví, co považují za zajímavé holky na klucích a kluci na holkách. Rozvoj dovedností orientovat se a pohybovat se v "prvních láskách". Během tohoto programu se žáci seznamují s fázemi partnerského vztahu a společně se zamyslí nad situacemi, které takový vztah může přinést.

 

   Otázky související se sexuálním životem (14 a více let)

Časová dotace: 1 setkání (setkání = 2 vyučovací hodiny)
Cílem programu je formou diskuze a možných praktických příkladů vysvětlit a informovat, jaké jsou důsledky rizikového sexuálního chování (promiskuitní chování, rizikové sexuální praktiky, sexuální zneužívání, zveřejňování intimních fotografií (sexting), sex mezi příbuznými a pedofile). A především vedení ke zdravému náhledu na otázky spojené s pohlavním životem.

 

   Záškoláctví ("chození za školu")

Časová dotace: 1 setkání (setkání = 2 vyučovací hodiny)
Prevence záškoláctví je součástí školního řádu. Cílem preventivního programu je vysvětlení a pochopení systému omlouvání školní absence. Vedení k porozumění toho, proč je důležité chodit pravidelně do školy, pochopení důvodů, proč rodiče kontrolují školní docházku. Dále k vlastní zodpovědnosti – poznat důsledky chování proti pravidlům (postihy, které by následovaly v případě nedodržování školního řádu a docházky).

 

   Prevence projevů rasismu a xenofobie

Časová dotace: 2 setkání (setkání = 2 vyučovací hodiny)
Záměrem setkání je podporovat rasovou snášenlivost a toleranci vůči menšinám a odlišnostem. Podat základní informace o národnostních menšinách, které žijí na našem území. Porozumět tomu, že všechny etnické skupiny si jsou rovnocenné a žádná rasa není nadřazená nad jinou. Rozumět výrazu globalizace na našem území. Chápat příčiny a důsledky diskriminace, xenofobie a rasismu. Program bude upravován dle cílových skupin.

 

   Stres a emoce

Časová dotace: 1 setkání (setkání = 2 vyučovací hodiny)
Stres je v současné době někdy až nadužívaným pojmem, spojeným se zvládáním každodenních běžných starostí a problémů. Cílem programu je rozlišit nadlimitní zátěž a stres a učit žáky úspěšnému předcházení a zvládání stresu.

 

   Zdravé sebevědomí

Časová dotace: 1 setkání (setkání = 2 vyučovací hodiny)
Program zaměřený na posílení zdravého sebevědomí. To, jak se máme rádi, jaké máme sebevědomí, ovlivnily naše zkušenosti v životě. Zamyšlení se nad svými silnými stránkami. Co vám jde? Co umím dobře? Umím se smát? Zdravé sebevědomí vede k tomu, že se v životě cítíme lépe. Dodává odvahu a odhodlání se vyhnout alkoholu a všem návykovým látkám. Inspirace pro zdravé sebevědomí (velké cíle rozdělit na menší).

 

   Program "Na zakázku" (1. - 9. třída, všechny ročníky SŠ)

Dle vaší potřeby ve škole či třídě sestavíme po společné konzultaci program na zakázku. Např. výskyt mimořádné situace ve třídě (nově příchozí žák v průběhu školního roku, práce s pravidly – jejich nastavení a dodržování, první projevy rizikového chování v celém spektru, práce s emocemi, …). Je možné i vedení adaptačních kurzů na začátku školního roku (přechod na 2. stupeň, na střední školu, nově sestavený třídní kolektiv), vícedenních preventivních akcí apod. Zmapování vztahů v třídním kolektivu a další dle vašich požadavků.